Skip to content

Kiusamisest vaba lasteaed

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3)

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur.
Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.
Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed.
Nimetatud projekt on seotud 01.septembril 2008a. jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Seetõttu sobib väga hästi lasteaedadele. Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.
www.kiusamisestvabaks.ee