Skip to content

MEIE LASTEAIA KODUKORD

Kinnitatud direktori käskkirjaga:

05.08.2016

Käskkiri nr. 2016-08-05

KELVINGI LASTEAIA KODUKORD

Kelvingi lasteaia kodukord on koostatud Kelvingi  lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ning lapsevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest.

1. Üldine

1.1 Kelvingi Lasteaed on avatud tööpäeviti  07.30 – 18.30

1.2 Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel ning igal suvel juulikuus.

1.3 Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtiolekuaega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kella 15-ni.

1.4 Lasteaia rühmad töötavad päevakava alusel.

1.5 Rühmade õppe- ja kasvatustegevustes lähtutakse lasteaia õppekavast, rühmade õppeaasta tegevuskavadest ja nädalaplaanidest.

1.6  Lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe-ja arengukavaga ning  rühma nädala- ja päevaplaaniga.

1.7 Lapsevanemal on õigus ja võimalus kõikide avalduste ja ettepanekutega  pöörduda kirjalikult lasteaia direktori, lasteaia pidaja  või lasteaia nõukogu poole.

1.8  Informatsiooni lasteaia päevakava, uudiste, teadete, soovituste jm kohta saab lasteaia  infostendidelt , rühma meilist, lasteaia personalilt ning lasteaia kodulehelt.

1.9 Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lapse rühma perekonna kontaktandmed (vanemate nimed, telefoninumbrid, kodune aadress ja e-posti aadressid), mille muutumisest tuleb koheselt teavitada ka rühma personali. Andmete andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist lasteaia, valla asutuste  ning asjasse puutuvate lepingupartnerite (teenuste osutajad, nagu näiteks toitlustaja) poolt.

1.10 Lasteaia sündmustel  ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete, nt nooremate-vanemate õdede-vendade, käitumine ei häiriks esinejaid ja teisi külalisi.

1.11 Lapsevanema ning rühmaõpetajate koos lasteaias viibimise ajal (ühissündmused nii toas kui õues) vastutavad lapse heaolu eest nii lapsevanem, kui ka rühmaõpetajad.

2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine.

2.1 Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia koju sobival ajal, kuid järgides sealjuures lasteaia päevakava, et teie tulek ei segaks laste õppetegevusi. Hilisemad tulekud kooskõlastada rühma õpetajaga.

2.2 Lapse arengu seisukohalt on parim kui ta saab osaleda kõikides õppe- ja kasvatustegevustes, seetõttu palume teil laps lasteaeda tuua hiljemalt kella 9.15.

2.3 Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem hommikul lapse õpetajale üle ning õhtul teavitab lahkumisest. Lapse lasteaeda tulekul on vanem kohustatud lapse õpetajale isiklikult üle andma, olles eelnevalt lapse lahti riietanud, korrastanud välimuse, seadnud tüdrukute pikad juuksed „soengusse“ jne.

2.4 Lapse puudumisest tuleb teavitada rühma õpetajat hiljemalt 9.00-ks e-posti või telefoni teel. Teatamata jätmisel arvatakse laps sööjate nimekirja. Lapse puuduma jäämisest teatada telefonil  607 6083 või rühma  e-postile.

2.5 Lapsevanema asemel võib erandjuhtudel tuua ja viia last alaealine lähisugulane. Kokkuleppe sõlmimiseks pöördub lapsevanem rühma õpetaja  poole ja kirjutab vastava avalduse. Probleemide tekkimisel on lasteaial õigus kokkulepe tühistada.

2.6 Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele lasteaia sulgemise ajaks teavitab ta õpetajat telefoni teel.

2.7 Õpetajal on keelatud anda lapsi kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:

  • lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus;
  • alaealisele, kui vanem ei ole selleks teinud kirjalikku kokkulepet rühma õpetajatega;
  • lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning õpetajat pole sellest eelnevalt teavitatud.

3. Lapse riietus

3.1 Laps tunneb end kõige paremini kui ta on riietatud mugavalt ja puhtalt.

3.2 Lapse seisukohalt on oluline järgmiste riiete olemasolu:

  • ilmastikuoludele vastavad õueriided,
  • toas mängimise riided
  • vahetusriided
  • sisejalatsid (tagant rihm või kinnine kand, kõva ja mittelibisev tald)
  • suvel on õues vajalik peakate, mis kaitseb last päikese eest

3.3 Igal lapsel peab olema isiklik kamm ja taskurätikud, soovitavalt  pabertaskurätikud.

3.4 Lapse riided ( kelgud vms) palun märgistada kõigile arusaadavalt ja lapsele ära tuntavalt.

3.5 Igal lapsel on lasteaias oma kapp, mida hoiavad korras laps koos lapsevanemaga. Õhtuti palume oma lapse kapp üle vaadata ja korrastada.

4. Mäng 

4.1 Lasteaias õpitakse läbi mängu.

4.2 Kodust kaasa võetavate mänguasjade puhul tuleb jälgida, et need oleksid puhtad, terved ja lastele ohutud.  Laps vastutab ise kaasatoodud asja eest.

4.3 Lasteaias kehtib põhimõte- mängin ise ja luban ka kaaslastele.

4.4 Jalgrattad jäetakse õue selleks ettenähtud kohta. Jalgratta kinnitab vanem rattahoidla külge. Lasteaia õueala ei võimalda lapsel rattaga sõita õuesolemise ajal.

4.5 Lasteaed ei vastuta jalgrataste, kärude ja kelkude hoidmise eest.

5. Lapse tervis

5.1 Haiget last ei võeta lasteaeda vastu kuna see ohustab lapse tervist. Ka köha ja nohu on haigus, mis vajavad kodust ravi.

5.2 Lapsevanem teavitab õpetajat  lapse tervise eripäradest (nt.allergia jms.).

5.3 Ravimite kaasa andmine lapsele on keelatud. Erandiks on kroonilised haigused, millest teavitada õpetajat.

5.4 Nakkushaigusest tuleb koheselt lasteaeda teavitada.

5.5 Lapse tervislik seisukord peab võimaldama tal koos teiste lastega õues viibida, sest samal ajal toimub ruumide koristamine ja tuulutamine.

5.6 Lapse haigestumisest lasteaias teavitab õpetaja  koheselt lapsevanemat. Lapsevanem viib esimesel võimalusel (soovitavalt tunni aja jooksul) lapse koju.

5.7 Kui laps on saadetud õpetajate poolt haiguse tõttu koju, siis järgmisel päeval vanemad last lasteaeda ei too.

5.8 Palavikule, nähtavale silmapõletikule, kõhulahtisusele järgneval päeval last lasteaeda ei tooda.

6. Koostöö

6.1 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.

6.2 Lapsevanema positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse on koostöö aluseks.

6.3 Lapsevanem on lapsele eeskujuks (tervitab, kasutab viisakussõnu, suhtub lasteaiatöötajatesse lugupidavalt, lahendab probleeme tasakaalukalt).

6.4 Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esmalt õpetaja, vajadusel direktori poole. Ühiselt leitakse lapse jaoks parim lahendus.

6.5 Lapsevanemad on oodatud kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma lastevanemate koosolekute ja lasteaia nõukogu.

6.6 Lapsevanemad on oodatud koosolekutele, ühissündmustele, arenguvestlustele oma ettepanekute ja mõtetega lapse arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvukeskkonna parendamiseks.

6.7 Personalil on vaikimiskohustus last ja peret puudutavates küsimustes.

6.8 Personal on kohustatud andma teavet valla ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

Meeldivat koostööd soovides

Kelvingi lasteaed